2018

An efficient image retrieval method using adaptive weights

Applied Intelligence (ISSN: 0924-669X) Bài báo Tạp chí SCI

Research

Trong nhiều hệ thống sử dụng truy vấn đa điểm, lân cận của nhiều điểm truy vấn tối ưu được xác định theo cùng một cách. Bản chất khác nhau của các điểm truy vấn [...]

- Tác giả: Đào Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Phương Văn Cảnh, Nguyễn Văn Căn, Ngô Quốc Tạo
- Trạng thái: Đã xuất bản
- Fulltext: Chưa có
2017

An efficient semantic – Related image retrieval method

Expert Systems with Applications (ISSN: 0957-4174) Bài báo Tạp chí SCIE

Research

Many previous techniques were designed to retrieve semantic images in a particular neighborhood of the image query and thus bypassing the semantically related images in the whole feature space. Several [...]

- Tác giả: Đào Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Phương Văn Cảnh, Ngô Quốc Tạo
- Trạng thái: Đã xuất bản