PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh

Thỉnh giảng

  • Trí tuệ nhân tạo
  • Học máy
  • Tra cứu ảnh dựa vào nội dung
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 10 0
Hội thảo 23 0
Đề tài 10 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  2. Nguyên lý lập trình hướng đối tượng
  3. Nhập môn trí tuệ nhân tạo
  4. Máy học
  5. Xử lý ảnh
  6. Nhập môn xử lý ảnh
  7. Học máy nâng cao