Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa

Ngô Hoàng Huy TS. Ngô Hoàng Huy
Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa
Email: huynh@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0904140022

Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Thanh Tân TS. Nguyễn Thị Thanh Tân
Chức vụ: Trưởng bộ môn - KHMT & CHTTT
Email: tanntt@epu.edu.vn
Số điện thoại: +84 321-7749

Giảng viên

Phương Văn Cảnh ThS. Phương Văn Cảnh
Chức vụ: Giảng viên
Email: canhpv@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0356092385

Phạm Quang Huy ThS. Phạm Quang Huy
Chức vụ: Giảng viên
Email: huypq@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0982048668

Nguyễn Thị Ngọc Tú ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú
Chức vụ: Giảng viên
Email: tunn@epu.edu.vn
Số điện thoại:

Nguyễn Thị Hồng Khánh TS. Nguyễn Thị Hồng Khánh
Chức vụ: Giảng viên
Email: khanhnth@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0942893663

Bùi Khánh Linh ThS. Bùi Khánh Linh
Chức vụ: Giảng viên
Email: linhbk@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0914566818

Vũ Đức Minh ThS. Vũ Đức Minh
Chức vụ: Giảng viên
Email: minhvd@epu.edu.vn
Số điện thoại:

Lê Thị Trang Linh TS. Lê Thị Trang Linh
Chức vụ: Giảng viên
Email: linhltt@epu.edu.vn
Số điện thoại:

Trần Thị Minh Thu ThS. Trần Thị Minh Thu
Chức vụ: Giảng viên
Email: thuttm@epu.edu.vn
Số điện thoại:

Nguyễn Quỳnh Anh ThS. Nguyễn Quỳnh Anh
Chức vụ: Giảng viên
Email: anhnq@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0915343861

Phạm Đức Hồng TS. Phạm Đức Hồng
Chức vụ: Giảng viên
Email: hongpd@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0987403915

Ngô Ngọc Thành TS. Ngô Ngọc Thành
Chức vụ: Giảng viên
Email: thanhnn_cntt@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0988-216-988

Lê Hoàn ThS. Lê Hoàn
Chức vụ: Giảng viên
Email: hoanle@epu.edu.vn
Số điện thoại:

Vũ Đức Nghĩa TS. Vũ Đức Nghĩa
Chức vụ: Giảng viên
Email:
Số điện thoại:

Phạm Thị Kim Dung TS. Phạm Thị Kim Dung
Chức vụ: Giảng viên
Email: zungptk@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0969123899

Nguyễn Văn Đoàn TS. Nguyễn Văn Đoàn
Chức vụ: Giảng viên
Email: doannv@epu.edu.vn
Số điện thoại: (024) 22185713

Nguyễn Khánh Tùng ThS. Nguyễn Khánh Tùng
Chức vụ: Giảng viên
Email: tungnk@epu.edu.vn
Số điện thoại:

Đào Nam Anh TS. Đào Nam Anh
Chức vụ: Giảng viên
Email: anhdn@epu.edu.vn
Số điện thoại:

Giáo vụ

Đinh Ngọc Lợi ThS. Đinh Ngọc Lợi
Chức vụ: Giáo vụ
Email: loidn@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0903200579

Chuyên viên

Thỉnh giảng

Nguyễn Hữu Quỳnh PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh
Chức vụ: Thỉnh giảng
Email: quynhnh@epu.edu.vn
Số điện thoại: 0912174793