ThS. Bùi Khánh Linh

Giảng viên

  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • Khai phá dữ liệu
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 0 0
Hội thảo 3 0
Đề tài 1 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Nhập môn tin học
  2. Lập trình trên Windows
  3. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
  4. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
  5. Cơ sở lập trình Web
  6. Cơ sở dữ liệu
  7. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu