TS. Nguyễn Văn Đoàn

Giảng viên

 • Xử lý ảnh
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Kiến trúc phần mềm
 • Các phương pháp hình thức hệ thống nhúng và thời gian thực
 • Hệ thống tính toán lớn
 • Các hệ thống thông minh
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 5 0
Hội thảo 10 0
Đề tài 8 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

 1. Nhập môn tin học
 2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 3. Lập trình trên Windows
 4. Nguyên lý lập trình hướng đối tượng
 5. Lập trình.Net
 6. Lập trình Java
 7. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 8. Đồ án lập trình.Net
 9. Đồ án lập trình Java
 10. Phát triển phần mềm trên thiết bị di động
 11. Lập trình trên thiết bị di động
 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 13. Toán rời rạc