TS. Nguyễn Thị Thanh Tân

Trưởng bộ môn - KHMT & CHTTT

  • Xử lý ảnh
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Học máy
  • Công nghệ tri thức
  • Khai phá dữ liệu
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 3 0
Hội thảo 4 0
Đề tài 4 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Nhập môn tin học
  2. Lập trình C nâng cao
  3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  4. Nguyên lý lập trình hướng đối tượng
  5. Ngôn ngữ lập trình C++