TS. Nguyễn Thị Hồng Khánh

Giảng viên

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Công nghệ tri thức
 • Kiến trúc phần mềm
 • Tương tác người-máy
 • Các hệ thống thông minh
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 2 0
Hội thảo 4 0
Đề tài 2 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

 1. Nguyên lý lập trình hướng đối tượng
 2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 3. Lập trình Java
 4. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 5. Công nghệ phần mềm
 6. Quản trị dự án phần mềm
 7. Cơ sở dữ liệu
 8. Toán rời rạc
 9. Nhập môn trí tuệ nhân tạo