1. Ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

  • - Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
  • - Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
  • - Mã ngành: 9480201
  • - Thời gian đào tạo: tổi thiểu 3 năm đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ và 4 năm đối với người tốt nghiệp Đại họcStudents walking on campus

Danh mục tin nhỏ