ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 1. Nhập môn tin học
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về máy tính, tin học văn phòng và kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 2. Lập trình C nâng cao
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức nâng cao về hàm, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, con trỏ và cấp phát bộ nhớ động trong ngôn ngữ lập trình C.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản về thuật toán, độ phức tạp tính toán, các cấu trúc dữ liệu và các mô hình dữ liệu: danh sách, cây, tập hợp và các phép toán trên các mô hình đó.
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 4. Tiếng Anh chuyên nghành CNPM
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng đọc hiểu và dịch tài liệu ngành CNTT.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 5. Lập trình trên Windows
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 6. Nguyên lý lập trình hướng đối tượng
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý và kỹ năng lập trình hướng đối tượng: đối tượng, lớp, thừa kế, khuôn hình.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 7. Lập trình trên nền Web
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nền tảng Web, các kỹ năng thiết kế Web với HTML, CSS và JavaScript.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 8. Lập trình.Net
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về các thành phần cơ bản của .NET Framework, kỹ năng lập trình .NET trên nền Windows.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 9. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp và công cụ phân tích, thiết kế một hệ thống thông tin theo cách tiếp cận hướng chức năng.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 10. Lập trình Java
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, cách thức tiếp cận lập trình Java trên một số các nền tảng khác nhau: Desktop, web, nền tảng di động.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 11. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp và công cụ phân tích, thiết kế một hệ thống thông tin theo cách tiếp cận hướng đối tượng.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 12. Công nghệ phần mềm
  1. Mô tả môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến cơ bản về các mô hình, các quy trình phát triển, các phương pháp và công cụ phát triển phần mềm.
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương: Nhấn vào đây để tải về
 13. Đồ án lập trình.Net
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 14. Phần mềm mã nguồn mở
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 15. Phát triển phần mềm trên web
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 16. Đồ án lập trình Java
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 17. Phát triển phần mềm trên thiết bị di động
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 18. Quản trị dự án phần mềm
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 19. Đồ án phát triển phần mềm trên web
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 20. Ngôn ngữ lập trình C++
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 21. Lập trình hệ thống
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 22. Phát triển phần mềm web an toàn
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 23. Cơ sở lập trình Web
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 24. Lập trình web nâng cao
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 25. Đồ án lập trình web nâng cao
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 26. Quản trị dự án CNTT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 27. Lập trình trên thiết bị di động
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 28. Lập trình Game
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 29. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng PM
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 30. Ngôn ngữ kịch bản
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 31. Cơ sở dữ liệu
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 32. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 33. Hệ phân tán
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 34. Hệ điều hành
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 35. Kiến trúc máy tính
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 36. Mạng máy tính
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 37. Hệ điều hành mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 38. Thiết bị mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 39. Phân tích và thiết kế an toàn mạng máy tính
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 40. An ninh mạng di động
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 41. Truyền thông trên Internet
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 42. Giao thức an ninh mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 43. An toàn điện toán đám mây
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 44. Quản trị tường lửa
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 45. Quản trị mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 46. Nguyên lý hệ điều hành
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 47. Công nghệ điện toán đám mây
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 48. Thiết bị mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 49. An toàn mạng di động
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 50. Thu thập và phân tích thông tin an ninh mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 51. Đánh giá hiệu năng mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 52. Tiếng Anh chuyên ngành an ninh mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 53. Ngôn ngữ lập trình python
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 54. Lập trình hệ thống tích hợp
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 55. Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông tin
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 56. Thực tập hệ thống thông tin quản lý
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 57. Thực tập hệ thống thông tin tích hợp
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 58. Thực tập quản trị dự án phần mềm
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Công Nghệ Phần Mềm
   Đề cương:
 59. Toán rời rạc
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 60. Đồ họa máy tính
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 61. Nhập môn trí tuệ nhân tạo
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 62. Automat & ngôn ngữ hình thức
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 63. Chương trình dịch
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 64. Máy học
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 65. Hệ chuyên gia
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 66. Hệ thống thông tin địa lý
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 67. Hệ thống thông tin điện lực
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 68. Khai phá dữ liệu
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 69. Xử lý ảnh
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 70. Tìm kiếm và khai thác dữ liệu mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 71. An toàn và bảo mật thông tin
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 72. Cơ sở lý thuyết mật mã
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 73. Chính sách an toàn thông tin
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 74. An toàn và bảo mật ứng dụng web
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 75. An ninh và bảo mật thương mại điện tử
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 76. An toàn cơ sở dữ liệu
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 77. Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 78. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 79. Nhập môn học máy
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 80. Nhập môn xử lý ảnh
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 81. Chương trình dịch
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 82. Học máy nâng cao
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 83. Hệ thống thông tin không gian
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 84. Hệ khuyến nghị khách hàng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 85. Nhập môn an toàn và bảo mật thông tin
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 86. Mật mã ứng dụng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 87. An toàn cơ sở dữ liệu và ứng dụng web
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 88. Phát triển phần mềm web an toàn
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 89. Mã độc
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 90. Quản trị tường lửa
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: KHMT & CHTTT
   Đề cương:
 91. Nhập môn thương mại điện tử
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 92. Tiếng Anh nâng cao 1 (ngành TMĐT)
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 93. Tiếng Anh nâng cao 2 (ngành TMĐT)
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 94. Tiếng Anh nâng cao 3 (ngành TMĐT)
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 95. Tiếng Anh nâng cao 4 (ngành TMĐT)
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 96. Phân tích chiến lược thương mại điện tử
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 97. ERP
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 98. Marketing điện tử và công nghệ quảng bá sản phẩm online
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 99. Thanh toán qua mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 100. Multimedia
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 101. Đồ họa ứng dụng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 102. Nghiệp vụ kinh doanh online và thanh toán qua mạng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 103. Tiếng Anh chuyên ngành TMĐT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 104. E-Logistic
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 105. Ứng dụng CNTT trong quản trị quan hệ khách hàng
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 106. Thực tập phân tích chiến lược TMĐT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 107. Thực tập vận hành hệ thống TMĐT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 108. Thực tập xây dựng hệ thống TMĐT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 109. Thực tập quản lý kinh doanh công ty
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 110. Logistics trong TMĐT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 111. Thực tập phát triển hệ thống TMĐT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 112. Thiết kế hệ thống TMĐT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 113. Kinh tế quốc tế
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 114. Ứng dụng CNTT trong phân tích và dự báo
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 115. Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh TMĐT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương:
 116. An toàn TMĐT
  1. Mô tả môn học:
   Bộ môn quản lý: Hệ thống Thương Mại Điện Tử
   Đề cương: