TS. Ngô Ngọc Thành

Giảng viên

 • Xử lý ảnh
 • Đồ hoạ máy tính
 • Các hệ thống thông minh
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 7 0
Hội thảo 6 0
Đề tài 7 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

 1. Nhập môn tin học
 2. Lập trình C nâng cao
 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 4. Ngôn ngữ lập trình C++
 5. Thực tập hệ thống thông tin tích hợp
 6. Hệ thống thông tin điện lực
 7. Multimedia
 8. Đồ họa ứng dụng