ThS. Phạm Quang Huy

Giảng viên

  • Xử lý ảnh
  • Các công nghệ mạng tiên tiến
  • Các ứng dụng mạng thế hệ mới
  • An ninh mạng
  • Mạng ngang hàng
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 2 0
Hội thảo 0 0
Đề tài 0 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Nhập môn tin học
  2. Kiến trúc máy tính
  3. Mạng máy tính
  4. Hệ điều hành mạng
  5. Phân tích và thiết kế an toàn mạng máy tính