ThS. Trần Thị Minh Thu

Giảng viên

Loại Tổng số 2022
Tạp chí 0 0
Hội thảo 0 0
Đề tài 0 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Nhập môn tin học
  2. Cơ sở dữ liệu
  3. Toán rời rạc