TS. Phạm Đức Hồng

Giảng viên

  • Học máy
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 0 0
Hội thảo 4 0
Đề tài 1 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Nhập môn tin học
  2. Công nghệ phần mềm
  3. Automat & ngôn ngữ hình thức
  4. Chương trình dịch