ThS. Nguyễn Quỳnh Anh

Giảng viên

  • Xử lý ảnh
  • Khai phá dữ liệu
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 0 0
Hội thảo 0 0
Đề tài 0 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Lập trình C nâng cao
  2. Nhập môn thương mại điện tử
  3. Multimedia
  4. Đồ họa ứng dụng
  5. Tiếng Anh chuyên ngành TMĐT