ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú

Giảng viên

  • Học máy
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • Khai phá dữ liệu
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 3 0
Hội thảo 9 0
Đề tài 0 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Kiến trúc máy tính
  2. Mạng máy tính
  3. Nguyên lý hệ điều hành
  4. Phân tích chiến lược thương mại điện tử
  5. Marketing điện tử và công nghệ quảng bá sản phẩm online
  6. Thanh toán qua mạng