Multichannel image contrast enhancement based on linguistic rule-based intensificators

Đã xuất bản năm 2019

Tác giả: Ngô Hoàng Huy, Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Văn Quyền
Tạp chí: Applied Soft Computing Journal
ISSN: 1568-4946
Xếp loại: SCIE
Fulltext: Nhấn vào đây để xem.

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :