Bisimilarity for paraconsistent description logics

Đã xuất bản năm 2017

Tác giả: Nguyễn Anh Linh, Nguyễn Thị Hồng Khánh, Hà Quang Thụy, Nguyễn Ngọc Thành
Tạp chí: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
ISSN: 1064-1246
Xếp loại: SCIE
Fulltext: Chưa có

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :