Bisimulation and bisimilarity for fuzzy description logics under the Gödel semantics

Đã xuất bản năm 2019

Tác giả: Nguyễn Anh Linh, Hà Quang Thuỵ, Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Thị Hồng Khánh, Trần Thanh Lương
Tạp chí: Fuzzy Sets and Systems
ISSN: 0165-0114
Xếp loại: SCI
Fulltext: Chưa có

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :