Nghiên cứu phát triển một số phương pháp xử lí dữ liệu lớn và ứng dụng trong thương mại điện tử

Đã nghiệm thu, Năm nghiệm thu : 2017

Loại đề tài: Đề tài cấp bộ
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Đức Thi
Thành viên đề tài: Nguyễn Văn Đoàn
Fulltext: Chưa có

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :