Dự án “Xây dựng mới 4 chuẩn từ vựng về dữ liệu nội dung số và trao đổi thông tin; 58 chuẩn tạo lập, lưu trữ, trao đổi và quản lý dữ liệu và nội dung”

Đã nghiệm thu, Năm nghiệm thu : 2015

Loại đề tài: Đề tài cấp bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm đề tài: Viện CNTT - ĐHQGHN
Thành viên đề tài: Nguyễn Văn Đoàn
Fulltext: Chưa có

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :