Dự án “Xây dựng quy hoạch Quốc hội điện tử”

Đã nghiệm thu, Năm nghiệm thu : 2013

Loại đề tài: Đề tài cấp bộ
Cơ quan chủ trì: Văn phòng Quốc hội
Cơ quan chủ quản: Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ái Việt
Thành viên đề tài: Nguyễn Văn Đoàn
Fulltext: Chưa có

Tóm tắt bằng tiếng việt :

Tóm tắt bằng tiếng anh :