Khoa CNTT - trường Đại học Điện lực luôn đặt mục tiêu hàng đầu là đào tạo gắn với thực hành. Việc này đòi hỏi các thầy cô giảng viên của khoa phải có năng lực thực hành và thực tiễn cao. Khoa CNTT đã và đang tập trung vào xây dựng nhiều sản phẩm ứng dụng cho Ngành Điện và xã hội.