Các chuyên ngành đào tạo
12/12/2018 11:28:57 AM  4353

Ngành Công nghệ Thông tin (Mã ngành: 7480201)
Gồm các chuyên ngành sau: Công nghệ phần mềm, Quản trị và an ninh mạng, Hệ thống thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy
 
TT Ngành/Chuyên ngành Kiến thức Kỹ năng Cơ hội việc làm
I Ngành Công nghệ Thông tin (Mã ngành: 7480201)
Trang bị cho sinh viên các kiến thức về thuật toán, thiết kế hệ thống công nghệ thông tin và lập trình xây dựng hệ thống phần mềm. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị kiến thức về quản trị dự án công nghệ thông tin và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.
Gồm các chuyên ngành sau:
 
I.1 Chuyên ngành
Công nghệ phần mềm
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm là một chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:
 • Các thuật toán phục vụ xây dựng phần mềm
 • Các ngôn ngữ lập trình
 • Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin.
 • Quản trị dự án công nghệ thông tin
 • Các nền tảng công nghệ để phát triển phần mềm.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm, sinh viên có thể làm được các công việc:
 • Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.
 • Lập trình xây dựng hệ thống phần mềm.
 • Quản trị dự án CNTT.
 • Vận hành các hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
 • Kiểm thử phần mềm
 • Tư vấn, định giá phần mềm.
 • Phát triển và chuyển giao công nghệ.
 
 
Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành công nghệ phần mềm có thể làm việc tại:
 • Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin hoặc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là về phần mềm.
I.2 Chuyên ngành Quản trị và an ninh mạng Chuyên ngành Quản trị và an ninh mạng là một chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:
 • Phân tích và thiết kế hệ thống mạng máy tính.
 • Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống mạng.
 • Đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.
 • Quản trị hệ thống mạng.
 • Đánh giá hiệu năng của một hệ thống mạng máy tính.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị và an ninh mạng, sinh viên có thể làm được các công việc:
 • Thiết kế hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.
 • Phân tích, ngăn chặn sự cố cho mạng máy tính và các hệ thống thông tin lớn.
 • Bảo đảm an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin.
 • Vận hành một hệ thống mạng máy tính an toàn cho doanh nghiệp.
 • Bảo trì hệ thống máy tính và hệ thống mạng.
Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành quản trị và an ninh mạng có thể làm việc tại:
 • Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin đặc biệt là về quản trị an ninh mạng hoặc các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, sản xuất.
I.3 Chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử Chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử là chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về:
 • Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử
 • Phương pháp lập kế hoạch và phát triển chiến lược thương mại điện tử
 • Mô hình thanh toán qua mạng.
 • Nghiệp vụ trong thương mại điện tử.
 • An toàn và bảo mật trong thương mại điện tử.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử, sinh viên có thể làm được các công việc:
 • Phân tích thiết kế hệ thống thương mại điện tử.
 • Xây dựng hoặc phát triển hệ thống thương mại điện tử.
 • Digital Marketing.
 • Đánh giá và triển khai chiến lược kinh doanh TMĐT.
 • Quản trị dự án thương mại điện tử
 • Vận hành một hệ thống thương mại điện tử.
 • Tư vấn, định giá phần mềm thương mại điện tử.
Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành hệ thống thương mại điện tử có thể làm việc tại:
 • Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin, đặc biệt là về phát triển các hệ thống thương mại điện tử hoặc kinh doanh thương mại điện tử.
I.4 Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính là chuyên ngành của ngành CNTT. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về :
 • Biểu diễn tri thức và suy diễn tự động
 • Phương pháp học máy
 • Phân tích và xử lý thông tin hình ảnh
 • Nhận dạng mẫu
 • Phân tích và xử lý dữ liệu lớn
 • Lý thuyết trò chơi
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy, sinh viên có thể làm được các công việc: 
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thông minh cho doanh nghiệp.
- Áp dụng và phát triển thuật toán thông minh để xây dựng hệ thống thông tin thông minh cho doanh nghiệp và xã hội.
- Vận hành, quản trị các hệ thống thông tin thông minh.
- Tích hợp các hệ thống thông minh.
- Lập trình trò chơi thông minh.
 
Kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành trí tuệ nhân tạo và thị giác máy có thể làm việc tại:
 • Các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ thông tin, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo hoặc thị giác máy  tính.
 • Các doanh nghiệp sử dụng nền tảng công nghệ 4.0 trong vận hành và quản lý.

Bản mô tả các chương trình đào tạo sinh viên và phụ huynh có thể tham khảo tại đây!