Trước khi đi vào trả lời các câu hỏi, mình cần nắm rõ và thống nhất một vài nội dung:
- Thứ nhất: An ninh mạng hoặc An toàn thông tin thì đều là các vấn đề liên quan tới bảo mật. Hiện tại có một số trường đạo tạo chuyên ngành  An toàn thông tin và một số trường dào tạo chuyên ngành An ninh mạng.
- Thứ hai:  An ninh mạng là về vấn đề bảo mật dữ liệu điện tử khỏi các cuộc tấn công từ các thiết bị liên quan như máy tính, máy chủ, mạng hay điện thoại,… Bảo vệ tất các dữ liệu được truyền tải hoặc tồn tại trong môi trường Internet. Trong khi, An toàn Thông tin nói về việc bảo mật tất cả các thông tin quan trọng và cơ bản tập trung vào tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của dữ liệu (CIA).Students walking on campus

Danh mục tin nhỏ