TS. Ngô Hoàng Huy

Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa

  • Xử lý ảnh
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Học máy
  • Các hệ thống thông minh
  • Tra cứu ảnh dựa vào nội dung
  • Xử lý tiếng nói
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 1 0
Hội thảo 0 0
Đề tài 0 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Nhập môn tin học
  2. Lập trình C nâng cao
  3. Lập trình hệ thống