TS. Phạm Thị Kim Dung

Giảng viên

  • Trí tuệ nhân tạo
  • Kỹ nghệ yêu cầu
  • Kiến trúc phần mềm
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 3 0
Hội thảo 3 0
Đề tài 0 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Nhập môn tin học
  2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
  3. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
  4. Quản trị dự án phần mềm
  5. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng PM
  6. Cơ sở dữ liệu
  7. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu