Nguyễn Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa - Hệ thống Thương Mại Điện Tử

  • Trí tuệ nhân tạo
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • Khai phá dữ liệu
  • Các hệ thống thông minh
Loại Tổng số 2022
Tạp chí 3 0
Hội thảo 9 0
Đề tài 2 0

Môn học thuộc chuyên môn giảng dạy

  1. Máy học
  2. Hệ chuyên gia
  3. Khai phá dữ liệu
  4. ERP
  5. Ứng dụng CNTT trong quản trị quan hệ khách hàng
  6. Logistics trong TMĐT