ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
1/9/2019 6:00:56 PM  613 

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về đồ hoạ: Mô hình, hiển thị và quan sát trong không gian 2D, 3D. Một số Kỹ thuật đồ hoạ thường dùng.
https://docs.google.com/open?id=0B3a0PA_E5mp0aGw1Vlh0eHhaUDg
 Course Notes to  
COMPUTER GRAPHICS 
 Dr. Dao NamAnh  
 Bài giảng Khóa học
ĐỒ HỌA MÁY TÍNH  
Ts. Đào NamAnh  

Objective

This is a senior level introduction to raster graphics technology. The goal is to provide both theory and practice so that the student will be easily conversant with techniques for scientific visualization, interface design, and 2- and 3-dimensional data representation and manipulation.

MỤC ĐÍCH

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về đồ hoạ: Mô hình, hiển thị và quan sát trong không gian 2D, 3D. Một số Kỹ thuật đồ hoạ thường dùng.

  Lớp C12CNPM1

Prerequisites

Programming Techniques

Good programming skills in at least one of Matlab, C, C++ or Java are important.

ĐIỀU KIỆN

Lâp trình có bản

Khả năng lập trình tốt ít nhất trong một các ngôn ngữ sau: Matlab, C, C++, Java.

Course Outline

Introduction to computer graphics 10%
CG applications Computer introduction
Graphical systems  


CG basic objects 20%
CG basic objects Lines and line representations
Color filling
 

2D Transformations 20%
2D translation, scaling, rotation, and shear
Transformation combination
Affine translation characters
Other transformations
Coordinates Transformation 


2D object viewing 20%
2D object viewing process Clipping pixels and lines
Polygon clipping

Introduction to 3D computer graphics 20%
3D computer graphics 3D object viewing
 

3D Transformations 10%
3D translation, scaling, rotation
Transformation pipeline

NỘI DUNG MÔN HỌC

Giới thiệu về đồ họa máy tính 10%
Một số ứng dụng của đồ họa máy tính
Khái niệm về máy tính
Tổng quan về một hệ đồ họa

Các đối tượng đồ họa cơ sở 20%
Các đối tượng đồ họa cơ sở
Các thuật toán vẽ đường
Các thuật toán tô màu

Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều 20%
Các phép biến đổi hình học cơ sở
Kết hợp các phép biến đổi
Một số tính chất của phép biến đổi affine
Một số phép biến đổi khác
Phép biến đổi giữa các hệ tọa độ

Hiển thị đối tượng hai chiều 20%
Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều
Các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng
Thuật toán xén đa giác

Giới thiệu đồ họa ba chiều 20%
Tổng quan về đồ họa ba chiều
Biểu diễn đối tượng ba chiều

Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều 10%
Các phép biến đổi hình học
Phép biến đổi mô hình và phép biến đổi hệ trục tọa độ
 

Grading

Chuyên cần  (10%), 
Các bài kiểm tra ngắn(20%)
Tự luận(70%)

ĐÁNH GIÁ

Chuyên cần  (10%), 
Các bài kiểm tra ngắn(20%)
Tự luận(70%)

Recommended texts

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • Computer Graphics Books: 1. Francis S. Hill. Computer Graphics. Macmillan Publishing Company, NewYork, 1990, 754 pages.
  • James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes. Introduction to Computer Graphics. Addision Wesley, NewYork, 1995, 559 pages.
  • James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice. Addision Wesley, NewYork, 1996, 1175 pages.
  • TS Phạm Anh Phương, TS Nguyễn Hữu Quỳnh, PGS. TS Ngô Quốc Tạo, Đồ họa máy tính, NXB BKHN, 2015
  • Dương Anh Đức, Lê Đình Duy. Giáo trình Đồ họa máy tính. Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (lưu hành nội bộ), 1996, 237 tr.
  • Hoàng Kiếm, Dương Anh Đức, Lê Đình Duy, Vũ Hải Quân. Giáo trình Cơ sở Đồ họa Máy Tính, NXB Giáo dục, 2000.
  • Donald Hearn, M.Pauline Baker. Computer Graphics, C version. Prentice Hall International Inc, Upper Saddle River, New Jersey, 1997, 652 pages.

Interesting links

CÁC TRANG WEB HỮU ÍCH

Research Labs

Conference and Journal

Codes

 
Olympic tin học toàn quốc

Blog liên quan

Tags:
(5) marchine learning (1) học máy (1) trí tuệ nhân tạo (2) giải thuật (5) acm/icpc (2) c/c++ (3) lập trình (3) olympic (1) c# (1)