CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẬT MÃ
1/9/2019 6:13:33 PM  416 

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực lý thuyết cơ sở mật mã và các phương thức sử dụng các phương pháp mật mã khóa bí mật và công khai để giải quyết các nhiệm vụ bảo vệ an toàn thông tin trong các mạng máy tính và viễn thông. Học viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm. Có khả năng quản lý việc tự học và tự nâng cao trình độ. Có khả năng vận dụng và nắm bắt các kiến thức cơ bản về mật mã.

  BA Course Notes to 

 

CRYPTOGRAPHY THEORY

 

Dr. Dao NamAnh

 

 Bài giảng Khóa học Cử nhân CNTT

 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẬT MÃ

 

Ts. Đào NamAnh

 

LEARNING OUTCOMES

Cryptography is essentially the science of writing in secret code.  In data and telecommunications, cryptography has specific security requirements, such as authentication, privacy or confidentiality, integrity, and non-repudiation.
We will be examining how crypto is the cornerstone of security technologies, and how through its use of different encryption methods, such as ciphers, and public or private keys, you can protect private or sensitive information from unauthorized access.

MỤC ĐÍCH

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực lý thuyết cơ sở mật mã và các phương thức sử dụng các phương pháp mật mã khóa bí mật và công khai để giải quyết các nhiệm vụ bảo vệ an toàn thông tin trong các mạng máy tính và viễn thông. Học viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm. Có khả năng quản lý việc tự học và tự nâng cao trình độ. Có khả năng vận dụng và nắm bắt các kiến thức cơ bản về mật mã.
.
 

ABOUT THE COURSE

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Học phần cơ sở lý thuyết mật mã gồm 2 tín chỉ cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về lý thuyết mật mã, sự cần thiết phải bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin, các phương pháp mã hóa đối xứng và không đối xứng,chứng thực điện tử, và các giải pháp bảo mật:
 
 • Các giải thuật mã hóa trong truyền tin
 • Các cơ sơ toán học sử dụng trong mật mã 
 • Nghiên cứu các nguyên tắc xây dựng và hoạt động của các thuật toán mật mã đối xứng và không đối xứng 
 • Đánh giá hiệu quả các thuật toán mật mã và khả năng thám mã của từng thuật toán 
 • Các thuật toán tạo hàm băm và chữ ký điện tử 
 • Các mô hình chứng thực và các giao thức mật mã 

 

 

Prerequisites

ĐIỀU KIỆN

Toán cao cấp, Nhập môn tin học.

Teaching Methods

PHƯƠNG PHÁp GIẢNG DẠY

Lên lớp: 30 tiết
Tiểu luận, Bài tập lớn: mỗi nhóm 2-3 sinh viên chọn một đề tài
Tự học tự nghiên cứu: 60 tiết

Course Outline

NỘI DUNG MÔN HỌC

1   Nội dung:  
  Chương 1 Nhập môn mật mã học  
  Chương 2 Các hệ mật khóa bí mật  
  Chương 3 Các hệ mật khóa công khai  
  Chương 4 Hàm băm, xác thực và chữ kí
 
 
2
  Tài liệu khóa học có trực tuyến

Sinh viên khóa học sẽ được trao quyền tải về tài liệu tại đây
 
       
3
  Bài tập làm tại lớp giao trực tuyến

Sinh viên làm bài tập và gửi bài tập tại đây. Quyền truy cập sẽ có khi sinh viên tham gia khóa học.
 
       

Grading

ĐÁNH GIÁ

The final grade will be determined based on regular homeworks, one midterm exam, and a  Semester Project:

Homeworks: 20%
Midterm Exam: 30%
Semester Project: 50%

Hands-on design projects are the key component of the course. Team work is required for the projects.
 

Recommended texts

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Nguyễn Bình. Giáo trình mật mã học. NXB Bưu điện 2004
 • A. J. Menezes, P. C. Van Oorschot, S. A. Vanstone.
 • Handbook of applied cryptography. CRC Press 1998.
 • Schneier. Applied Cryptography. John Wiley Press 1996.
 • D. R. Stinson. Cryptography. Theory and Practice. CRC Press 1995.
 • M. R. A. Huth. Secure Communicating Systems. Cambridge University Press 2001.
 • W. Stallings. Network Security Essentials. Applications and Standards. Prentice Hall. 2000.
 • C. Pfleeger. Security in Computing. Prentice Hall. 1997.
 • R. Needham, M. Schroeder. Using Encryption for Authentication in large Networks of Computers. Comm ACM, v21 n12, Dec 1978.
 • G. Simmons. Contemporary Cryptology. IEEE Press 1992.
 • S. Bellovir, M. Merritt. Encrypted Key Exchange. Proc. IEEE Symp. Security and Privacy IEEE Comp Soc Press 1992.
 • D. Denning, D. Branstad. A Taxonomy of Key Escrow Ecryption Systems. Comm ACM, v39 n3, Mar 1996.
 • M. Blum. Coin flipping by Telephone. SIGACT News, 1981.
 • Secure Communications and Data Encryption. Course notes Jean Yves Chouirard. University of Ottawa. April 2002.

Interesting links

CÁC TRANG WEB HỮU ÍCH

Major links from cryptography.org:

more links

 
Olympic tin học toàn quốc

Blog liên quan

Tags:
(5) marchine learning (1) học máy (1) trí tuệ nhân tạo (2) giải thuật (5) acm/icpc (2) c/c++ (3) lập trình (3) olympic (1) c# (1)