Phương pháp nghiên cứu khoa học
1/9/2019 6:06:33 PM  273 

Khóa học này sẽ giúp sinh viên hiểu được các bước cần thiết để tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học, biết cách lập một kế hoạch nghiên cứu và các phương pháp hiệu quả để tìm kiếm các nguồn tài liệu tham khảo, khai thác chúng để phục vụ đề tài nghiên cứu cũng như báo cáo kết quả nghiên cứu.

 Course Notes to

 

RESEACH METHODS

 

Dr. Dao NamAnh

 

 Bài giảng Khóa học

 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Ts. Đào NamAnh

 

Objective

This course presents Research Methods in Education encompasses the whole range of methods currently employed by educational research at all stages. It offers plentiful and rich practical advice, underpinned by clear theoretical foundations  

MỤC ĐÍCH

Khóa học này sẽ giúp sinh viên hiểu được các bước cần thiết để tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học, biết cách lập một kế hoạch nghiên cứu và các phương pháp hiệu quả để tìm kiếm các nguồn tài liệu tham khảo, khai thác chúng để phục vụ đề tài nghiên cứu cũng như báo cáo kết quả nghiên cứu

Course Outline

NỘI DUNG MÔN HỌC

 1. Các loại nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
  Qui trình nghiên cứu khoa học
   
 2. Kỹ thuật thực hiện nghiên cứu khoa học
  Phương pháp thu thập dữ liệu
  Phân tích dữ liệu
   
 3. Kỹ thuật viết báo cáo nghiên cứu
   
 4. Kỹ thuật trình bày báo cáo nghiên cứu
   
 5. Triển khai đề tài khoa học
   
 6. Bảo vệ đề tài khoa học

Grading

A combination of diligence (10%)
and short tests (30%), 
individual projects and their presentations (60%).

ĐÁNH GIÁ

Chuyên cần  (10%), 
Các bài kiểm tra ngắn(30%)
Dự án cá nhân và trình bày (60%)
 

Recommended texts

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Nguyễn Thị Cành, Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế. TPHCM: NXB ĐHQG TP.HCM, 2004.
 • Nguyễn Xuân Nghĩa, Phương pháp và Kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội. TP.HCM: NXB Trẻ, 2004.
 • Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Hà Hội: NXB KHKT, lần thứ 8, 2003.
 • Trần Anh Tuấn - Phạm Thị Lệ Hương, Phương pháp thực hiện khảo luận. Sài Gòn, 1975.
 • Nhật Từ, Cẩm nang viết khảo luận, luận văn, luận án. TP.HCM: NXB Tp.HCM, 2003.
 • Nguyễn Tấn Phước, Phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp, tiểu luận, báo cáo thực tập. Đồng Nai: NXB Đồng Nai, 1999.
 • Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler, McGraw-Hill/Irwin, Business Research Methods, 9th Edition, ISBN-10: 0073214876, September 9, 2005, 744 pages
 • Sally Rumsey, How to Find Information: A Guide for Researchers
 • Gabriele Beissel-Durrant, A Typology of Research Methods Within the Social Sciences, A Typology of Research Methods Within the Social Sciences, NCRM Working Paper
  November, 2004

Interesting links

CÁC TRANG WEB HỮU ÍCH

Olympic tin học toàn quốc

Blog liên quan

Tags:
(5) marchine learning (1) học máy (1) trí tuệ nhân tạo (2) giải thuật (5) acm/icpc (2) c/c++ (3) lập trình (3) olympic (1) c# (1)