NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các sản phẩm do khoa công nghệ thông tin phát triển (9/24/2012)

17. Hệ thống phần mềm điều hành giảm tổn thất điện năng (Đang áp dụng tại Công ty Điện lực Phú Thọ)

16. Hệ thống phát hiện thi hộ thông qua nhân dạng khuôn mặt người tại trường Đại học Điện lực

15. Hệ thống khai thác lưới điện hạ thế trực quan

14. Hệ thống giám sát điều khiển lưới điện trực quan (đang áp dụng tại Tỉnh Phú Thọ)

13. Hệ thống quản lý đào tạo ngắn hạn cho tập đoàn Điện lực Việt Nam (daotaocanbo.evn.com.vn)

12. Cổng tuyển sinh trực tuyến (tuyensinh.epu.edu.vn)

11. Elearning – Hệ thống trao đổi học tập trực tuyến cho sinh viên Đại học Điện Lực (http://elearning.epuit.edu.vn/)

10. Hệ thống quản lý danh bạ điện thoại – Trường đại học Điện Lực (http://danhba.epu.edu.vn/)

9. Trang web khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Điện lực

8. Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng  (http://www.epu.edu.vn/TO/TestOnline.htm)


Các đề tài NCKH Khoa CNTT (2/24/2011)

Một số đề tài NCKH của các giảng viên Khoa CNTT đã thực hiện:

 

Cấp Bộ Công thương

20.Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống khai thác lưới điện hạ thế trực quan.

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quỳnh

Thành viên: Phương Văn Cảnh, Đỗ Anh Đức, Nguyễn Thị Hồng Khánh

Năm thực hiện: 2016

19.Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quỳnh

Thành viên: Nguyễn Thị Thu Hà, Phương Văn Cảnh, Đỗ Anh Đức, Trần Ngọc Hà, Nguyễn T Hồng Khánh

Năm thực hiện: 2015

18. Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý vận hành các công trình thủy điện trên bản đồ số GIS.

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quỳnh

Thành viên: Ngô Quốc Tạo, Nguyễn Tùng Linh, Nguyễn Thị Thu Hà

Năm thực hiện : 2010Các công bố quốc tế (6/18/2011)

Một số công bố trên các tạp chí và hội thảo quốc tế đã được các giảng viên của khoa CNTT  thực hiện.

Quốc tế:

37. Duc-Hong Pham, Cuong Anh Le, Exploiting multiple word embeddings and one-hot character vectors for aspect-based sentiment analysis, International Journal of Approximate Reasoning (SCI journal) , Vol 103, pp. 1-10, 2018.

36. Quynh Nguyen Huu,Quynh Dao Thi Thuy,  Canh Phuong Van, Can Nguyen Van,Tao Ngo Quoc, An efficient image retrieval method using adaptive weights, Applied Intelligence (SCI journal), Vol 48, No10, pp 3807–3826, 2018.

35 Duc-Hong Pham, Anh-Cuong Le, Learning multiple layers of knowledge representation for aspect based sentiment analysis, Data & Knowledge Engineering (SCIE journal), 2017

34. Thanh Ngo Ngoc, Quang Nguyen Phung, Linh Nguyen Tung, Eleonora Riva Sanseverino, Pietro Romano, Fabio Viola, Increasing efficiency of photovoltaic systems under non-homogeneous solar irradiation using improved Dynamic Programming methods, Solar Energy (SCI journal), Vol. 150, p. 325-334, 2017

33. Linh Anh Nguyen, Thi Hong Khanh Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha, Bisimilarity for paraconsistent description logics, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems (SCIE journal), Vol. 32(2): 1203-1215, 2017.

32. Quynh Dao Thi Thuy, Quynh Nguyen Huu, Canh Phuong Van, Tao Ngo Quoc, An efficient semantic – Related image retrieval method, Expert Systems With Applications (SCIE journal), Vol 72, pp. 30-41, 2017.

31. Eleonora Riva Sanseverino, Ngo Ngoc Thanh, Marzia Cardinale, Vincenzo Li Vigni, Domenico Musso, Pietro Romano, Fabio Viola, Dynamic programming and Munkres algorithm for Optimal Photovoltaic Arrays Reconfiguration. Solar Energy (SCI journal), Vol. 122, p. 347-358, 2015

30. Quynh, N. H., Ha, N. T. T. and Tao, N. Q, An efficient content based image retrieval method for retrieving images, International Journal of Innovative Computing, Information and Control (ISI-indexed journal), pp. 2823 -2833, Vol.8, No.4, 2012.

29. Quynh, N. H. and Tao, N. Q, A Novel Content Based Image Retrieval Method Based on Splitting the Image into Homogeneous Regions, International Journal of Innovative Computing, Information and Control (ISI-indexed journal), pp. 4029 -4041, Vol.6, No.10, 2010.

28. Ha Nguyen Thi Thu and Quynh Nguyen Huu, A semi-supervised learning method combined with dimensionality reduction in Vietnamese text summarization, pp. 4903-4915, Vol.9, No.12, 2013

27. Ha. N.T.T, Quynh. N. H, Tao. N. Q, A new method for calculating weight of sentence based on amount of information and linguistic score, International Journal of Advanced Computer Engineering, Vol.4 No.2, pp. 91-95, 2011.

26. Ha. N.T.T, Quynh. N. H, Concatenate the most likelihood subtrings for generating Vietnamese sentence reduction, International Journal of Engineering and Technology, Vol.3, No.3, pp. 203-207, 2011.

 25. Ha. N.T.T, Luan. N. T, Implement some features for better determining weight of sentence in vietnamese text, International Journal of Computer Science & Knowledge Engineering (Vol.4 No.2, 2010) pp: 131-134.

24. Ha. N.T.T, Luan. N. T, A Novel Application of Fuzzy Set Theory and Topic Model in Sentence Extraction for Vietnamese Text, International Journal of Computer Science and Network Security, pp. 41-46, 2010. 

23. Quynh. N.H, Tao. N. Q,  A novel method for content based image retrieval using color features, International Journal of Computer Sciences and Engineering Systems, Vol.3, No.1, pp. 1-6, 2009.

22. Quynh, N. H. and Tao. N. Q. Improving HG Method for Content based Landscape Image Retrieval, International Journal of Computer Sciences and Engineering Systems, Vol.3, No.1, pp. 47-51, January 2009.


TIN TỨC NỔI BẬT


Các sản phẩm do khoa công nghệ thông tin phát triển
24/09/2012
Các công bố quốc tế
18/06/2011
Các đề tài NCKH Khoa CNTT
24/02/2011
@Phát triển bởi khoa Công nghệ thông tin - Đại học Điện Lực KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: A107 - Trường Đại học Điện lực - 235 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22185713         Fax: (04)38362065        Email: cntt@epu.edu.vn